Kommissorium

Institut for Folkesundheds Uddannelsesudvalg (IFU) er instituttets centrale, koordinerende organ for instituttets uddannelsesaktiviteter.

Uddannelsesudvalget bidrager til at implementere beslutninger truffet i hhv. fakultetsledelsen på Health (HUF) og i AUs Udvalg for Uddannelse (UFU).

Udvalgets opgaver er at:

· sikre at beslutninger på AU og Health koordineres og implementeres på institutniveau.

· bidrage til at skabe grundlag for ledelsens beslutninger vedrørende visioner og strategier på uddannelsesområdet.

· koordinere instituttets og studienævnenes arbejde med undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelserne, herunder at arbejde med tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelserne.

· bidrage til fælles drøftelser, initiativer og retningslinjer inden for det faglige, administrative og pædagogiske område.

· udvikle initiativer og koordinere og videndele på tværs af instituttets uddannelsesaktiviteter.

· rådgive institutledelsen i uddannelsesmæssige spørgsmål.

 Sammensætning af Folkesundheds Uddannelsesudvalg:

- Viceinstitutleder for uddannelse (formand) (1)

- Sekretariatsleder (1)

- Referent for udvalget (1)

- Studieledere på instituttet (3)

- Uddannelsesledere (2)

- Semesterkoordinatorer (2)

- Teamkoordinatorer (4)

- Repræsentant fra Studier (1)

- Repræsentant fra CED (1) Arbejdsform

Uddannelsesudvalget afholder to møder i semesteret. Udvalget kan indkaldes ad hoc, hvis behov. Alle kan sætte punkter på dagsordenen.


Inddragelse

Ved behov for forberedende eller uddybende arbejde kan udvalget nedsætte ad hoc arbejdsgrupper/underudvalg, som evt. inddrager andre medarbejdere på fakultetet og studerende.

En gang om året deltager udvalgets medlemmer i et fællesmøde med institutledelsen.


Vedtagelse af foreliggende kommissorium

Kommissoriet er endeligt vedtaget af Institutledelsen den 2. februar 2022 og træder i kraft samme dato.