Personaleforhold

Interne politikker og retningslinjer

Her kan du holde dig orienteret om Instituttets interne politikker og retningslinjer. Listen opdateres løbende.

Danmarks Statistik - Forskningsservice

Datasikkerhed

Lokalepolitik

Retningslinjer for undervisning for ph.d.-studerende

Instituttets økonomiske retningslinjer

Ansættelser

Ansættelsesprocedurer

Ansættelse af videnskabeligt og administrativt personale håndteres af AU HR, Health i tæt samarbejde med instituttets sekretariat.

Alle ansættelser skal igangsættes via sekretariatet. Du finder nedenfor skabeloner til opstart af proceduren.

Vær opmærksom på at ansættelser tager min. 1 måned for fx videnskabelige assistenter og op til 8-14 måneder for professorer. Så vær i god tid, da vi ellers kan risikere at den ønskede/lovede startdato bliver udskudt.


Videnskabeligt personale til eksterne projekter

TAP

DVIP (eksterne lektorer, undervisningsassistenter, instruktorer) og DTAP (Deltids TAP og studentermedhjælpere) 

 

Se også Ansættelsesprocedurer på Health (au.dk).

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter

Alle ansatte ved Institut for Folkesundhed kan søge instituttet om økonomisk støtte til deltagelse i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Dog vil ansatte med adgang til andre midler, f.eks. annuumsmidler eller projektmidler, som udgangspunkt ikke komme i betragtning. 

Ved den årlige budgetlægning på instituttet, afgøres hvor mange midler, der afsættes til efter- og videreuddannelsesaktiviteter.  

Der prioriteres efter følgende kriterier: Fagligt eller personligt udkomme, set i relation til egen aktuelle arbejdssituation og efter vurdering af instituttets behov for kompetencer. Der vil blive lagt vægt på, om aktiviteten er drøftet i forbindelse med MUS. 

Prioritering foretages af den daglige institutledelse i dialog med nærmeste leder. Ved prioritering tages hensyn til, i hvilket omfang vedkommende tidligere har modtaget støtte.

Skema til ansøgning om medfinansiering ved efter- og videreuddannelse.

Ferie

Fastlæggelse af ferie for det kommende ferieår sker samlet én gang årligt i september/oktober måned.

Sekretariatet udsender Healths regler og retningslinjer for ferie sammen med en blanket til brug for registrering af ferieønsker: Ferieafholdelsesskema ferieåret 2021/22. Blanketten udfyldes, godkendes/underskrives af nærmeste leder og sendes til Sekretariatet, Lone Sand Simonsen, ls@ph.au.dk.

Hvis du bliver ansat i løbet af ferieåret, kan du benytte samme blanket til registrering af ferieønsker og sende den til Sekretariatet, Lone Sand Simonsen, ls@ph.au.dk

Spørgsmål til ferie i øvrigt kan rettes til

Se også:

Ferieafholdelsesskema ferieåret 2021/22

I øvrigt henvises til afsnittet om ferie under AU HR, hvor du også kan finde ferieblanketter.

 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/afvikling-af-feriedage-og-saerlige-feriedage/

Du kan få et overblik over de feriedage du har til rådighed på https://medarbejdere.au.dk

Vejledning til ferievisning på medarbejdere.au.dk

 

 

Ny medarbejder / Onboarding

Medarbejderintroduktion (Lokal tjekliste for Folkesundhed)
Praktisk information (Folkesundhed)

Skal du introducere en ny kollega, eller er du nyansat, kan du finde yderligere information og materialer på disse links:

Sygdom og andet fravær

I forbindelse med sygdom, barnets 1. og 2. sygedag ringer eller mailer du til din nærmeste leder og Lone Sand Simonsen (ls@ph.au.dk), senest kl. 09.00.

Når du er rask igen og tilbage på arbejde, udfylder du en fraværserklæring, som du afleverer eller sender til Lone Sand Simonsen, 1261-210 (ls@ph.au.dk).

Ved længerevarende sygdom kontaktes sekretariatsleder Annette Bachmann på telefon 24988585 eller ab@ph.au.dk.

Se i øvrigt Instituttets trivsels- og fraværspolitik her.