Rolle og ansvarsfordeling

Rammer for undervisningsteams med rolle og ansvarsfordeling på IFS

Tema Rolle og ansvar
Tildeling af ressourcer

Institutledelsen tildeler ressourcer i form af personale og økonomi til drift af teams. 

Teams får tildelt ressourcer i form af undervisere og midler til mindre ansættelser efter aftale institutledelsen.

Teamkoordinatoren tager initiativ til og koordinerer hensigtsmæssig fordeling af kursusansvar for teamets kurser blandt underviserne i teamet.

Teamkoordinatoren tager initiativ til og koordinerer hensigtsmæssig fordeling af ressourcer til kursusansvarlige.

Bemanding på kursus

Kursusansvarlig er i samarbejde med teamkoordinator ansvarlig for udvælgelse af undervisere til kurset, herunder at sikre forskningsdækningen/vidensgrundlaget.  

Kursusansvarlig indgår aftaler om timer med undervisere. Kursusansvarlige er ansvarlig for at indgå skriftlig aftale med eksterne lektorer i samarbejde med teamkoordinator. 

Undervisningsmøder

Teamkoordinatoren koordinerer og sikrer gennemførelse af regelmæssige undervisningsmøder med henholdsvis undervisningsteam, ph.d.-studerende og andet videnskabeligt personale.

Specialer, Masterprojekter og Seminarer

Der udpeges en kursusansvarlig for specialer, masterprojekter og seminarer.  

Hvert team tildeles et antal specialer og masterprojekter samt seminarer, som fordeles blandt teammedlemmerne.

Bachelorprojekter

Der udpeges en kursusansvarlig for bachelorprojekter.

Hvert team tildeles et antal bachelorprojekter, som fordeles blandt teammedlemmerne.

Erhvervsorienteret projektforløb (hvor det er relevant)

Der udpeges en kursusansvarlig for erhvervsorienteret projektforløb.

Hvert team tildeles et antal projekter, som fordeles blandt teammedlemmerne.

Kursusbeskrivelse Kursusansvarlig er ansvarlig for at udarbejde kursusbeskrivelse i henhold til studieordningen, herunder at sikre alignment mellem læringsmål, undervisningsform og eksamen.    
Undervisere

For Almen medicin gælder:

(Kursusansvarlig er ansvarlig for at initiere og koordinere indsatser til hvervning af tutorlæger, samt at sikre, at disse fagligt og pædagogisk løfter opgaven.)

Eksamen

Kursusansvarlig er ansvarlig for udformning af eksamen i henhold til studieordningen og for udvælgelse af eksaminatorer m.m. til afvikling af eksamen i samarbejde med teamkoordinator. 

I forhold til den mundtlige eksamen i Almen Medicin på akut-kronisk semesteret er det kursuslederder er ansvarlig for udformning af eksamen og rekruttering af eksaminatorer, interne censorer m.m. til afvikling af eksamen. 

Det påhviler teamkoordinatoren i samarbejde med studieledelsen at sikre, at de eksaminatorer, der er til rådighed er fagligt og pædagogiske kvalificerede til den pågældende eksamensaktivitet. 

Kursusansvarlig besvarer løbende spørgsmål vedrørende eksamen fra de studerende. 

Oversigt over eksamener kan findes på Studieportalen for den enkelte uddannelse.

Undervisningsevaluering

Kursusansvarlig har til ansvar at sikre, at hvert enkelt kursus evalueres i henhold til AUs kvalitetsmodel samt at sikre opfølgning/tilbagemelding på evalueringerne til studienævn, undervisere og studerende. Studieleder inddrager institutleder og viceinstitutleder ved at tilsende referat fra det studienævnsmøde, hvor evalueringerne behandles, og hvoraf det fremgår, hvordan der arbejdes med de specifikke evalueringer, hvor der er identificeret problemer. Studieleder, institutleder og viceinstitutleder mødes efterfølgende til en drøftelse.

Evt. problemstillinger løftes ind i det relevante team og løsninger på problemerne aftales.    
Kontinuerlig udvikling

Studielederen sikrer, i samarbejde med institutledelsen og viceinstitutleder for uddannelse den kontinuerlige udvikling, såvel fagligt som pædagogisk, af kurser og eksaminer på en given uddannelse. Ligeledes sikrer de ovenfornævnte, at undervisere og eksaminatorer inddrages i processen i det omfang, det er relevant.

Revideret 24.02.2020/AB-KF