Retningslinier data fra Danmarks Statistik

For at kunne få adgang til registerdata på Danmarks Statistik skal der indgås en aftale om autorisation med Danmarks Statistik (herefter DST), hvor projektets formål klart og tydeligt beskrives og tidsperioden med start- og slutdato for arbejdet med registerdata, datasæt.

Som hovedregel skal vedkommende have et ansættelsesforhold ved instituttet i den periode projektet forløber. Der kan undtagelsesvist i tilfælde af samarbejdsprojekter gives tilladelser til personer uden ansættelse ved Instituttet. Dette vil dog kræve, at der er en Institutansat medarbejder, der skriftligt påtager sig ansvaret for at vedkommende overholder alle reglerne.

Det er en grundforventning at medarbejderen respekterer og overholder retningslinjerne for god forskningsetik inden for sit videnskabelige område (sundhedsvidenskab, socialvidenskab m.v.) og eventuelle retningslinjer gældende på Institut for Folkesundhed og Aarhus Universitet.

Der skal altid være godkendelse fra Datatilsynet, hvis der arbejdes med identificerbare data. Dette gør sig normalt gældende i forbindelse med registerdata. Der skal endvidere foreligge godkendelser fra andre relevante myndigheder såfremt projektets natur kræver dette f.eks. Videnskabsetisk Råd, Sundhedsstyrelsen

Vigtige ufravigelige bestemmelser. Alle medarbejdere som ønsker at bruge DST data skal rette henvendelse til Datamanagement med henblik på oprettelse og vejledning.

Med tilladelsen fra DST skal en række retningslinier som skal overholdes.

Overtrædelse af reglerne vil kunne få meget alvorlige konsekvenser for Instituttet og for den ansvarlige medarbejder.

  • Data er fortrolige i forhold til Forvaltningsloven §27, stk. 3 og Straffeloven §152
  • Kørsel må kun foregå på Institut for Folkesundheds arbejdsplads, hjemmearbejdsplads skal være i overensstemmelse med DK Stats og Aarhus Universitets retningslinjer. I tilfælde af at vedkommende ikke er ansat, skal den ansvarlige kunne dokumentere at kravene er opfyldt på vedkommendes arbejdsplads.
  • En computer opkoblet til DST må ikke overlades til andre. Forlades computeren skal den lukkes eller være frakoblet DST. Computeren skal være beskyttet mod uautoriseret brug.
  • Tilladelse gives til enkelt person. Password, token, brugernavn er streng fortroligt. Password, token, brugernavn må ikke videregives til andre.
  • Er flere medarbejdere inklusiv datamanager tilknyttet et projekt, skal hver enkelt medarbejder godkendes og have brugernavn, password tildelt af DST.
  • Der må ikke udtrækkes, kopieres data til download på egen computer. Alt arbejde skal foregå opkoblet til serveren på DST.
  • Det er ikke tilladt at foretage eller forsøge identifikation af enkelt individer/virksomheder.
  • Analyseresultater, tabeller, figurer, publiceringer må ikke muliggør identifikation af individer/virksomheder.
  • Ved projektet ophør tilbagegives token til DST ligesom alle publiceringer tilsendes DST.

Godkendt ansøgning fra DST skal i kopi sendes til institutlederen og tilknyttet datamanager.

Yderligere oplysninger kan også ses under Procedure for hjemtagelse af informationer fra Danmarks Statistik

7808 / i30